Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հետադարձ կապ

Հարցերի և առաջարկությունների համար դիմել

ՀՀ ԿԲ Վիճակագրության վարչություն`
Հեռախոս`  (374 10) 592 592 (ներքին՝ 2202)      
Էլ.փոստ`      statistics@cba.am           

Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության կատարելագործման, նոր տվյալների նկատմամբ պահանջարկի գնահատման, ինչպես նաև այս ոլորտում հասարակության հետ համադործակցության արդյունավետության բարձրացման նպատակով խնդրում ենք լրացնել
«Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության օգտագործողների»  հարցաթերթը`
1. Պարբերաբար եք օգտվում Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրությունից (ԴՖՎ):
Մեկնաբանել՝
2. Բավարար եք համարում ԴՎՔ ծածկույթը:
Մեկնաբանել՝
3. Արդյոք բավարար չափով մանրամասն է ներկայացվում ԴՎՔ-ն:
Մեկնաբանել՝
4. Բավարար եք համարում ԴՖՎ ցուցանիշների հրապարակման պարբերականությունը (օրինակª ամսական, եռամսյակային, տարեկան):
Մեկնաբանել՝
5. Ձեր կարծիքով, արդյոք ԴՖՎ ցուցանիշների հրապարակման ժամկետները օպտիմալ են (օրինակª 30 օր հաշվետու ժամկետից հետո):
Մեկնաբանել՝
6. Տեղյակ եք, որ գոյություն ունի Կենտրոնական բանկի ԴՖՎ հրապարակման ժամանակացույց, որը տեղադրված է ԿԲ ՙՏնային էջում՚::
Մեկնաբանել՝
7. Ունեք արդյոք ԴՖՎ տվյալների հասանելիության (ձեռքբերման) խնդիրներ:
Մեկնաբանել՝
8. Ձեզ բավարարում է ԴՖՎ տեղեկատվության մատչելիության մակարդակը (ծանոթարություններ, մեթոդաբանական պարզաբանումներ, հղումներ, դասակարգումներ):
Մեկնաբանել՝
9. Արդյոք ԴՖՎ-ն մեթոդաբանության վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացվում է բավականաչափ հստակ և մանրամասն:
Մեկնաբանել՝
10. Որոնք են ԴՖՎ տեղեկատվության Ձեր աղբյուրները (նշել բոլոր հնարավոր ձևաչափերը):
Այլ ձևաչափերի առկայության դեպքում նշել:
11. Արդյոք ԴՖՎ հիմքում ընկած մեթոդաբանությունը լիարժեք է մատուցվում:
Մեկնաբանել՝
12. Համարում եք արդյոք ԴՖՎ-ն ճշգրիտ և արժանահավատ:
Մեկնաբանել՝
13. Ինչպես կգնահատեիք Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության ընդհանուր որակը (գնահատել 1-5 բալանոց սանդղակով համարելով 1 բալը անբավարար, 5-ը գերազանց):
14. Լրացուցիչ մեկնաբանություններ, ներառյալ այն ոլորտների վերաբերյալ, որոնք, Ձեր կարծիքով, կատարելագործման կարիք ունեն , ինչպես նաև նոր տեղեկատվության նկատմամբ պահանջարկը:

Անունը (պարտադիր չէ նշել ), Զբաղմունքը (պարտադիր չէ նշել ), Կազմակերպության անվանումը (պարտադիր չէ նշել ), Էլ. փոստ: Շնորհակալություն հարցաթերթիկը լրացնելու համար:
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next