Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Վճարահաշվարկային համակարգեր

Քարտային վճարային համակարգեր

 
 
«ԱրՔա» քարտերով վճարումների միասնական համակարգ
 
«ԱրՔա» քարտերով վճարումների միասնական համակարգը (այսուհետ` «ԱրՔա» համակարգը) ներդրվել է 2001թ. ՀՀ տարածքում գործող առևտրային բանկերի և ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից: Համակարգի սեփականատեր և օպերատոր հանդիսանում է «Արմենիան Քարդ» ՓԲԸ-ն, որը միևնույն ժա­մանակ վերահսկում և կարգավորում է համակարգի գործունեությունը, մշակում է համակարգի զարգացման քաղաքականությունը և ապահովում է դրա իրականացումը:
Համակարգում հաշվարկներն իրականացվում են բազմակողմանի զուտացման սկզբունքով, իսկ վերջնահաշվարկը կատարվում է մասնակից բանկերի` ՀՀ կենտրոնական բանկում վարվող թղթակցային հաշիվներով: Համակարգում վճարային հաղորդագրությունների հոսքերի կառուցվածքը Y տիպի է:
«ԱրՔա» քարտերով վճարումների միասնական համակարգի անդամներն են «Արմենիան Քարդ» ՓԲԸ-ի կանոնադրությամբ, «ԱրՔա»համակարգի կանոններով և համակարգի այլ նորմատիվային փաստաթղթերով սահմանված կարգով «ԱրՔա» համակարգին անդամակցած ևՀամակարգի անդամի համապատասխան կարգավիճակ ստացած անձինք, որոնք «Արմենիան Քարդ» ՓԲԸ-ի և ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ կնքել են համապատասխան պայմանագրեր:
Համակարգի անդամներ կարող են լինել Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գործող ֆինանսավարկային կամ բանկային/վճարային քարտերի բնագավառում մասնագիտացված այլ կազմակերպությունները:
Ներկայումս «Արքա» վճարային համակարգին անդամակցում են 19 առևտրային բանկեր:
«Արքա» համակարգի շրջանակներում գործում է պրոցեսինգային կենտրոն, որն ապահովում է համակարգի անդամ բանկերի կողմից թողարկված քարտերով կատարված գործարքների մշակումը և համակարգի ընդհանուր ղեկավարումը, համագործակցում է միջազգային կազմակերպությունների և այլ պրոցեսինգային ընկերությունների հետ՝ համակարգի առջև դրված խնդիրների իրականացման ուղղությամբ: Ներկայումս «Արմենիան Քարդ» ընկերությունը հանդիսանում է
 
  • MasterCard Europe միջազգային վճարային համակարգի լիիրավ անդամ և պրոցեսինգային ծառայություններ մատուցող կենտրոն (Member Service Provider),
  • VISA համակարգի համար պրոցեսինգային ծառայություններ մատուցող կենտրոն (Third Party Processor).
  • American Express համակարգի համար պրոցեսինգային ծառայություններ մատուցող կենտրոն (Third Party Processor):
Ներկայումս քարտային վճարային համակարգում տարբերակում են հետևյալ քարտի տեսակները՝
  1. Դեբետային,
  2. Հաշվարկային,
  3. Վարկային:
Դեբետային քարտը նախատեսված է քարտապանին պատկանող դրամական միջոցների սահմաններում կանխիկացման, կանխիկի մուտքագրման և անկանխիկ գործառնություններ իրականացնելու համար՝ քարտապանի բանկային հաշվում առկա դրամական միջոցների հաշվին:
Հաշվարկային քարտը նախատեսված է քարտապանին պատկանող դրամական միջոցների սահմաններում կանխիկացման, կանխիկի մուտքագրման և անկանխիկ գործառնություններ իրականացնելու համար՝ քարտապանի բանկային հաշվում առկա դրամական միջոցների, ինչպես նաև և թողարկողի կողմից տրամադրված վարկի (օվերդրաֆտի) հաշվին:
Վարկային քարտը նախատեսված է քարտապանի կողմից գործառնություններ իրականացնելու համար՝ թողարկողի կողմից քարտապանին տրամադրված դրամական միջոցների հաշվին վարկային պայմանագրի պայմանների համաձայն:
«ԱրՔա» համակարգի ներքո բանկերը կարող են թողարկել հետևյալ տեսակի քարտերը՝ Arca Debit, Arca Classic, Arca Gold, Arca Business, Arca Platinum, Arca Affinity, Arca Cash, Arca Gift Card, Arca Co-branded:
Ներկայումս ՀՀ-ում բանկերի կողմից թողարկվում եւ սպասարկվում են ոչ միայն Arca քարտեր, այլեւ միջազգային վճարային համակարգերի քարտեր (Visa, MasterCard, AMEX, Diners Club եւ այլն): Ինչ վերաբերում է քարտերի միջոցով մատուցված ծառայություններին, ապա քարտապաններն այսօր հնարավորություն ունեն ԱԳՄ-ներով  իրականացնել ոչ միայն կանխիկացում, այլեւ կոմունալ եւ այլ վճարումներ, ինչպես նաեւ քարտերի միջոցով քարտապանները կարող են անկանխիկ վճարումներ կատարել առեւտրի կետերում, գնումներ կատարել ինտերնետի միջոցով, քարտից քարտ փոխանցումներ կատարել եւ այլն:
 
 
     
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next