Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Դրամավարկային քաղաքականության իրականացում

Կանոնակարգում

N Փաստաթղթի անվանումը
Գործող իրավական ակտեր
Ընդունման ամսաթիվ ՀՀ ԿԲ նախագահի հրաման ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշում
1. 24.01.2014թ.   թիվ 7Ա
2.
 
22.01.2013թ.   թիվ 20Ա
3.

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հետ ռեպո գործարքների կնքման համար պարտատոմսերի սկզբնական մարժայի և շեմի հաշվարկման և հրապարա​կման» մեթոդաբանություն   

22.01.2013թ.   թիվ 22Ա
4. Ռեպո/Հակադարձ ռեպո գործարքների կնքման գլխավոր համաձայնագիր Եվ Արտակարգ իրավիճակներում ռեպո գործարքների կնքման գլխավոր համաձայնագիր 25.01 2013թ.  թիվ 1/49 Ա
5. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերի առքի ու վաճառքի գործարքների իրականացման գլխավոր համաձայնագիր 31.01.2017թ.  թիվ 1/60 Ա
6. Դրամական միջոցների ներգրավման համաձայնագիր 28.09.2011թ. թիվ 1/1075Ա
* «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի  խորհրդի 2003թ. հունիսի 7-ի Թիվ 142Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
7. Արտարժույթի առք ու վաճառքի, արժութային սվոփ, արտարժույթի կանխիկացման և ապականխիկացման գործառնությունների կնքմքն գլխավոր համաձայնագիր 28.04.2016թ.  թիվ 1/281L
8. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից դրամական միջոցների ներգրավման սակարկություններով գործարքների իրականացման գլխավոր համաձայնագիր 31.01.2017թ. թիվ 1/59Ա
9. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից թողարկվող կարճաժամկետ պետական պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, շրջանառության և մարման սպասարկման կարգը 07.04.2005թ. թիվ 1/144 Ն
10.  «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրային բանկերի հետ կնքվող գործարքների Սի Բի Էյ Նեթ միջբանկային համակարգչային ցանցի միջոցով հայտերի ներկայացման և ընդունման  մասին» կարգը 03.02.2014թ.  թիվ 1/81 L
11.
     


   
12.
 
 
 
 11.10.2016թ. թիվ 1/710Ա
13.
 
 
 
 07.06.2013թ. թիվ 1/463Ա  
 
14.
 
 
 08.07.2014թ. թիվ 1/740L  
 
15.
 
 
 
«Հայաստանի Հանրապետության պետական (Գանձապետական) կարճաժամկետ, միջին ժամկետայնության եւ երկարաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման, հետգնման աճուրդի, հետգնման կազմակերպման եւ մարման սպասարկման», «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերի պահառության գործունեության», «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերի գրավի հետ կապված գործառնությունների իրականացման», «Պետական արժեթղթերի հաշվառման եւ հաշվարկների համակարգում կիրառվող հաշվեհամարների կոդավորման», «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերի երկրորդային շուկայում շրջանառության», «Պետական պարտատոմսերով գործառնություններում կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների մասին», կարգերը հաստատելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2004 թվականի մարտի 30-ի թիվ 75Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին  - Հավելվածներ
 07.06.2013թ. թիվ 142Ն  
 
16.​ ​Հայաստանի Հա​նրապետության կենտրոնական բանկի կողմից արտարժույթների նկ​ատմամբ արժութային շուկաներում ձևավորված Հայաստանի Հանրապետության դրամի միջին փոխարժեքների և Հայաստանի Հանրապետության դրամով թանկարժեք մետաղների միջին գների հաշվարկման և հրապարակման կարգ (ուժի մեջ է մտնում 01/03/2022թ-ից) ​10.01.2022թ. ​թիվ 1/6Լ
17.​  Արտարժույթների առք ու վաճառքի գործառնությունների կնքման գլխավոր համաձայնագիր
01.09.2022թ.​ թիվ 1/442L​

 

​​​​

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next