Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Դրամավարկային քաղաքականության իրականացում

Կանոնակարգում


N Փաստաթղթի անվանումը
Գործող իրավական ակտեր
Ընդունման ամսաթիվ ՀՀ ԿԲ նախագահի հրաման ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշում
1. 24.01.2014թ.   թիվ 7Ա
2.
 
22.01.2013թ.   թիվ 20Ա
3.

 

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հետ ռեպո գործարքների կնքման համար պարտատոմսերի սկզբնական մարժայի և շեմի հաշվարկման և հրապարակման» մեթոդաբանություն  Type:pdf

 

 

 

22.01.2013թ.   թիվ 22Ա
4. Ռեպո/Հակադարձ ռեպո գործարքների կնքման գլխավոր համաձայնագիր Եվ Արտակարգ իրավիճակներում ռեպո գործարքների կնքման գլխավոր համաձայնագիրType:pdf 25.01 2013թ.  թիվ 1/49 Ա
5. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերի առքի ու վաճառքի գործարքների իրականացման գլխավոր համաձայնագիրType:pdf 31.01.2017թ.  թիվ 1/60 Ա
6. Դրամական միջոցների ներգրավման համաձայնագիր Type:pdf 28.09.2011թ. թիվ 1/1075Ա
* «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի  խորհրդի 2003թ. հունիսի 7-ի Թիվ 142Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
7. Արտարժույթի առք ու վաճառքի, արժութային սվոփ, արտարժույթի կանխիկացման և ապականխիկացման գործառնությունների կնքմքն գլխավոր համաձայնագիր Type:pdf 28.04.2016թ.  թիվ 1/281L
8. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից դրամական միջոցների ներգրավման սակարկություններով գործարքների իրականացման գլխավոր համաձայնագիրType:pdf 31.01.2017թ. թիվ 1/59Ա
9. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից թողարկվող կարճաժամկետ պետական պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, շրջանառության և մարման սպասարկման կարգը Type:pdf 07.04.2005թ. թիվ 1/144 Ն
10.  «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրային բանկերի հետ կնքվող գործարքների Սի Բի Էյ Նեթ միջբանկային համակարգչային ցանցի միջոցով հայտերի ներկայացման և ընդունման  մասին» կարգըType:pdf 03.02.2014թ.  թիվ 1/81 L
11.
 
   
 
  
   
12.
 
 
 
 11.10.2016թ. թիվ 1/710Ա
13.
 
 
 
 07.06.2013թ. թիվ 1/463Ա  
 
14.
 
 
 08.07.2014թ. թիվ 1/740L  
 
15.
 
 
 
«Հայաստանի Հանրապետության պետական (Գանձապետական) կարճաժամկետ, միջին ժամկետայնության եւ երկարաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման, հետգնման աճուրդի, հետգնման կազմակերպման եւ մարման սպասարկման», «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերի պահառության գործունեության», «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերի գրավի հետ կապված գործառնությունների իրականացման», «Պետական արժեթղթերի հաշվառման եւ հաշվարկների համակարգում կիրառվող հաշվեհամարների կոդավորման», «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերի երկրորդային շուկայում շրջանառության», «Պետական պարտատոմսերով գործառնություններում կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների մասին», կարգերը հաստատելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2004 թվականի մարտի 30-ի թիվ 75Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասինType:pdf  - ՀավելվածներType:pdf
 07.06.2013թ. թիվ 142Ն  
 
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next