Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ

ՆերածությունVisitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ԱՅԼ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ

Վարկային ռեգիստր

Ներածություն

 
​  
Ի՞նչ է վարկային ռեգիստրը

Վարկային ռեգիստրը տեղեկատվական համակարգ է, որտեղ կուտակվում և  պահպանվում է վարկառուների և նրանց տրամադրված վարկերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Վարկային ռեգիստրի կողմից հավաքագրվող տեղեկատվությունը կազմավորում է վարկային պատմություն յուրաքանչյուր վարկառուի համար:
Վարկային ռեգիստրը նպաստում է բանկային համակարգի կայունության ամրապնդմանը:
 
Ովքեր են վարկային ռեգիստրի տեղեկատվության օգտագործողները

Վարկային ռեգիստրի տեղեկատվության օգտագործողներն են Կենտրոնական բանկը,  վարկատուները և վարկառուները: Բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները միայն «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգի» համաձայն տեղեկատվությունը օգտագործում են ակտիվների դասակարգման նպատակով: Վարկառուն կարող է Վարկային ռեգիստրից ստանալ իրեն վերաբերվող տեղեկատվությունը` վերջինիս ճշգրտությունը ստուգելու, այլ վարկավորող կազմակերպություն (ոչ բանկ կամ վարկային կազմակերպություն) ներկայացնելու կամ այլ նպատակների համար: Կենտրոնական բանկի կողմից վարկային ռեգիստրի տեղեկատվությունն օգտագործվում է վերահսկողական և վերլուծական նպատակներով:
 
Շրջանառվող տեղեկատվություն
 
Վարկային ռեգիստրին տեղեկատվություն տրամադրվում է բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից վարկային պայմանագրի կնքման օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, այնուհետև վարկային ռեգիստր արդեն իսկ մուտքագրված  տվյալների յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում վարկատուն ներկայացնում է այդ փոփոխությունը՝  դրանք կատարելու օրվան կաջորդող  երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 Վարկային ռեգիստրին տրամադրվող տեղեկատվությունը ներառում է.
  • անհատական տվյալներ վարկառուի, իրավաբանական անձանց դեպքում նաև սեփականատերերի վերաբերյալ (անուն/անվանում, ազգանուն, հասցե, իրավական-կազմակերպական տեսակ, գործադիր տնօրեն և այլն)
  • վարկային պայմանագրի տվյալներ (պայմանագրի կնքման, վարկի տրամադրման, մարման ամսաթվերը, տրամադրված, մարված գումարը, փաստացի մնացորդը, ժամկետանց գումարը և այլն)
  • ընդհանուր տվյալներ վարկառուի վերաբերյալ (ռեզիդենտություն, ճյուղային պատկանելություն, փոխկապակցվածություն և այլն) տվյալներ գրավի վերաբերյալ (գրավի առարկան գումարը և այլն):
Տեղեկատվության շրջանառումը բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և Կենտրոնական բանկի միջև ամբողջովին իրականացվում է միջբանկային համակարգչային CBANet ցանցի միջոցով: Տեղեկատվության փոխանակումը կատարվում է ամեն օր, գաղտնիության բարձր աստիճանի պահպանմամբ:
 
Ծառայություններ.
 
Յուրաքանչյուր ամիս վարկատուներին տրամադրվում է տեղեկատվություն տվյալ բանկի կամ վարկային կազմակերպության բոլոր վարկառուների համակարգում ունեցած գումարային պարտավորությունների վերաբերյալ (պարբերական տեղեկատվություն):
Պարբերական ամսական տեղեկատվությունը տրամադրվում է անվճար, մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 6-րդ աշխատանքային օրը
Ցանկացած իրավաբանական (բացառությամբ վարկատուների) և ֆիզիկական անձ ( այդ թվում անհատ ձեռնարկատեր ) սահմանված կարգով կարող է վերցնել վարկային ռեգիստրում առկա իր վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը փաստաթղթային տեսքով: Ընդ որում համապատասխան փաստաթղթերի հանձնումը և տեղեկատվության տրամադրումը կատարվում է առձեռն:
Վարկային ռեգիստրը վարկառուին տեղեկատվություն է տրամադրում  տարին միայն մեկ անգամ՝ դիմումը ստանալու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում:
Ծառայությունը մատուցվում է անվճար:
 
Վարկային ռեգիստրը կարգավորվում է հետեւյալ օրենքով եւ կարգերով՝ 
 
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next