Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վիճակագրական հրապարակումներ

Հրապարակումների ժամանակացույց

 
Վիճակագրական տվյալների հրապարակման ժամանակացույց

Ցուցանիշ Պարբերականություն Հրապարակում ՀՀ ԿԲ տնային էջում *
Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրություն
Դրամավարկային ցուցանիշներ
ՀՀ ԿԲ ամփոփ հաշվեկշռային ցուցանիշներ օրական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող 1-ին աշխատանքային օրը​
ՀՀ ԿԲ ամփոփ հաշվեկշռային ցուցանիշներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող  ամսվա 25-րդ օրը
ՀՀ ավանդային կազմակերպությունների ամփոփ ցուցանիշներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-րդ օրը
Փողի ագրեգատներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-րդ օրը
Վարկեր և ավանդներ
Առևտրային բանկերի կողմից ներգրավված ավանդների ծավալներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-րդ օրը
Առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկերի ծավալներ
ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-րդ օրը
Առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկերն ըստ ոլորտների
ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-րդ օրը
Ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքներ
Ֆինանսական շուկայում ՀՀ ԿԲ գործառնությունների տոկոսադրույքներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-րդ օրը
Ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքներ
ամսական
 
Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-րդ օրը
Բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-րդ օրը
Առևտրային բանկերի կողմից ներգրավված ավանդների տոկոսադրույքներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-րդ օրը
Առևտրային բանկերի կողմից տրամա​​դրված վարկերի տոկոսադրույքներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-րդ օրը
Առևտրային բանկերի կողմից տնտեսությունից ներգրավված ավանդների և տրամադրված վարկերի ծավալները և տոկոսադրույքները
ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-րդ օրը
Առաջնային շուկայում պետական պարտատոմսերի եկամտաբերություն ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-րդ օրը
ՀՀ Ֆինանսական կազմակերպությունների վիճակագրություն
Բանկեր
ՀՀ բանկային համակարգի հիմնական հաշվեկշռային ցուցանիշները ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրը
ՀՀ բանկային համակարգի կապիտալի համարժեքության և իրացվելիության նորմատիվները ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրը
ՀՀ բանկային համակարգի ակտիվներ/ՀՆԱ և վարկեր/ՀՆԱ տարեկան Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող երկրորդ ամսվա վերջին աշխատանքային օրը​
Վարկային կազմակերպություններ
ՀՀ վարկային կազմակերպությունների հիմնական հաշվեկշռային ցուցանիշները ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրը​​
Ապահովագրական ընկերություններ
Ապահովագրական ընկերությունների հաշվեկշռային ցուցանիշները 
եռամսյակային
Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրը​​
Ապահովագրական ընկերությունների հիմնական գործունեութ​յան ցուցանիշները
եռամսյակային
Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրը​​
Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձինք
Ներդ​րումային ընկերությունների հիմնական ցուցանիշները
ամսական
Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրը​​
Ներդրումային ծառայություններ մ​ատուցող անձանց շրջանառության ծ​ավալները
ամսական
Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրը​​
Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդեր
Պար​տադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի հիմնական ցուցանիշներ
ամսական
Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրը​​
Արտաքին հատվածի վիճակագրություն
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռ եռամսյակային, տարեկան Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող երրորդ ամսվա վերջին աշխատանքային օրը
ՀՀ միջազգ​ային ներդրումային դիրք
եռամսյակային, տարեկան
Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող երրորդ ամսվա վերջին աշխատանքային օրը
ՀՀ համախառն արտաքին պարտ​քի դիրքերը
եռամսյակային, տարեկան​
Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող երրորդ ամսվա վերջին աշխատանքային օրը
Դեպի ՀՀ դրա​մական փոխանցումներն ըստ վճարային հաշվեկշռի 
եռամսյակային, տարեկան
Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող երրորդ ամսվա վերջին աշխատանքային օրը
ՀՀ բանկերի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով արտերկրից ստացված և ՀՀ-ից ֆիզիկական անձանց կողմից արտերկիր իրականացված փոխանցումներ
ամսական, տարեկան Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրը
ՀՀ միջազգային պահուստների կառուցվածքը
ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 7-րդ օրը
Դրամի նկատմամբ որոշ արժույթների միջին և ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ փոխարժեքներ
ամսական, տարեկան
Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող 1-ին աշխատանքային օրը
Իրական և անվանական արդյունավետ փոխարժեքներ
 

ամսական,

եռամսյակային,

տարեկան

 
Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող երկրորդ ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը​
Իրական հատվածի վիճակագրություն
Համախառն ներքին արդյունք
Արտադրական եղանակով հաշվարկված ՀՆԱ-ի բաղադրատարրերն ըստ Տնտեսական գործունեության տեսակների ՀՀ դասակարգչի 2-րդ խմբագրության (ՏԳՏՀԴ Խմբ. 2)
եռամսյակային, տարեկան Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող երկրորդ ամսվա վերջին աշխատանքային օրը
Եկամուտների օգտագործման եղանակով հաշվարկված ՀՆԱ-ի բաղադրատարրերը 
եռամսյակային, տարեկան
Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող երկրորդ ամսվա վերջին աշխատանքային օրը
Եկամուտների ձևավորման եղանակով հաշվարկված ՀՆԱ-ի բաղադրատարրերն ըստ Տնտեսական գործունեության տեսակների ՀՀ դասակարգչի 2-րդ խմբագրության (ՏԳՏՀԴ Խմբ. 2)
տարեկան
ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հրապարակմանը հաջորդող 5-րդ աշխատանքային օրը
Գնաճ
Սպառողական գների ինդեքսը (նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշջանի նկատմամբ)
ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 6-րդ աշխատանքային օրը
Բնականոն գնաճը (նախորդ ամսվա և նախորդ տարվա համապատասխան ամվա նկատմամբ)
ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-րդ աշխատանքային օրը
 
* Եթե հրապարակման օրը ոչ աշխատանքային օր է, ապա ցուցանիշը հրապարակվում է նշված օրվան նախորդող աշխատանքային օրը:


Վիճակագրական պարբերականների հրապարակման ժամանակացույց

Պարբերականներ     Պարբերականություն    Հրապարակում
ՀՀ ԿԲ տնային էջում
ՀՀ ԿԲ տեղեկագիր (վիճակագրական ամփոփագիր)
ամսական Մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող երկրորդ ամսվա 10-րդ աշխատանքային օրը
ՀՀ ԿԲ վիճակագրական տեղեկագիր
տարեկան 2017 թվականից դադարեցվել է «ՀՀ կենտրոնական բանկի տարեկան վիճակագրական տեղեկագիր» պարբերականի հրապարակումը: Դրանում ներառված տեղեկատվությունը հասանելի է «ՀՀ կենտրոնական բանկի տեղեկագիր»  ամսական պարբերականում, ինչպես նաև ՀՀ ԿԲ կայքի «Վիճակագրություն» բաժնի համապատասխան ենթաբաժիններում:


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next