Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ

Ներդրումային ծառայություններ

Կանոնակարգեր

 1. Կանոնակարգ 4/01 «Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը»
 2. Կանոնակարգ 4/02 «Ներդրումային ընկերությունների հիմնական տնտեսական նորմատիվները, դրանց սահմանաչափերը, հաշվարկման կարգը, հաշվարկում մասնակցող տարրերի կազմը, սահմանված տնտեսական նորմատիվների խախտումների չափը»
 3. Կանոնակարգ 4/03 «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց` կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» 
 4. Կանոնակարգ 4/05 «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը»
 5. Կանոնակարգ 4/06 «Որակավորված ներդրողներ համարելու չափանիշները և անձանց` որպես որակավորված ներդրողներ գրանցման կարգը»
 6. Կանոնակարգ 4/07 «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները»
 7. Կանոնակարգ 4/11 «Ներդրումային ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտն իրականացնող անձանց ներկայացվող չափանիշները»
 8. Կանոնակարգ 4/12 «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց հաճախորդների միջոցների պաշտպանության կանոնները»
 9. Կանոնակարգ 10/01 «Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդի կառավարչի և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների վերագրանցումը և վերալիցենզավորումը` որպես ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ, ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելը, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների, դրանց մասնաճյուղերի և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի կողմից գործարար ծրագրի, դրա փոփոխությունների և դրա իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները»
 10. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2021 թվականի մայիսի 25-ի թիվ 80-ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու մասին
 11. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի հոկտեմբերի 16-ի թիվ 272-ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու մասին​  
 12. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի մարտի 11-ի թիվ 68-ն որոշման մեջ փոփոխություն եվ լրացումներ կատարելու մասին​  
 13. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2013 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 173-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին​  
 14. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 44-ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին​  
 15. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2021 թվականի ապրիլի 27-ի թիվ 53-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին ​
 16. Կանոնակարգ 4/23 «Քրաուդֆանդինգի հարթակի օպերատորի հատուկ բանկային հաշիվը, դրանում ներդրված միջոցների օգտագործման ուղղությունները, դեպքերը և պայմանները»
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next