Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ

Ներածություն Որակավորման վկայական ունեցող անձիքՊատժամիջոցներ Կորած, ոչ պիտանի փաստաթղթերVisitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ներդրումային եւ կենսաթոշակային ֆոնդեր

Ներդրումային ֆոնդեր

 
 Հրապարակային
 
 
 
Ֆոնդի անվանում՝ ««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության ԿԱՄ պետական արժեթղթերի ներդրումային ֆոնդ»
Ֆոնդի տեսակը՝ պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի կառավարչի անվանում՝ «ԿԱՊԻՏԱԼ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ
Հասցե ՝ ք. Երեւան, Մ. Խորենացու փող., 15 շենք 2-րդ հարկ, գրասենյակ 5
Հեռախոս ՝ 010 521 231
 
 
 
 
Ոչ հրապարակային
 
 
««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ ԿԱՄ Բրիդջ ոչ հրապարակային մասնագիտացված պայամանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
Ֆոնդի անվանում՝ ««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ ԿԱՄ Բրիդջ ոչ հրապարակային մասնագիտացված պայամանագրային ներդրումային ֆոնդ I»
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային մասնագիտացված պայամանագրային ներդրումային ֆոնդ I
 
 
««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ ԿԱՄ Բրիդջ ոչ հրապարակային մասնագիտացված պայամանագրային ներդրումային ֆոնդ II»
 
Ֆոնդի անվանում՝ ««Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ ԿԱՄ Բրիդջ ոչ հրապարակային մասնագիտացված պայամանագրային ներդրումային ֆոնդ II»
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային մասնագիտացված պայամանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
  
«ԳՐԱՆԱՏՈՒՍ ՎԵՆՉՈՒՐ ՖՈՆԴՓԲԸ
 
Ֆոնդի անվանում՝ «ԳՐԱՆԱՏՈՒՍ ՎԵՆՉՈՒՐ ՖՈՆԴՓԲԸ
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային հաստատուն կապիտալով, կորպորատիվ, փակ մասնագիտացված (վենչուրային) ներդրումային ֆոնդ
 
  
«Հայաստանի ներդրողների ակումբ» Փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
Ֆոնդի անվանում՝ «Հայաստանի ներդրողների ակումբ» Փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի տեսակը՝  ոչ հրապարակային փակ պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
 
«ԿՈՒՄԱՅՐԻ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» ՈՉ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴ
 
Ֆոնդի անվանում՝ «Կումայրի վերածնունդ» ոչ հրապարակային պայմանագրային մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ Հրապարակային Պայմանագրային Մասնագիտացված
 
 
«ԱՇԿԵԼՈՆ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ» Փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
Ֆոնդի անվանում՝ «ԱՇԿԵԼՈՆ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ» Փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային փակ պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
 
«Պրոֆման» ՓԲԸ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
Ֆոնդի անվանում՝«Պրոֆման» ՓԲԸ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային պայմանագրային բաց ստանդարտ ներդրումային ֆոնդ
 
 
«ԳԼՈՔԱԼ ՓՐՈՖԻՔՍ ԴՐԱՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴ» բաց մասնագիտացված ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
Ֆոնդի անվանում՝ «Գլոքալ» ՓԲԸ
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային  բաց մասնագիտացված պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
  
 
«Յունիթ Ասեթ Ֆանդ» ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
Ֆոնդի անվանում՝«Յունիթ Ասեթ Ֆանդ» ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
 
«ԳԼՈՔԱԼ ՓՐՈՖԻՔՍ ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ ՖՈՆԴ» ոչ հրապարակային մասնագիտացված չտարատեսականացված բաց պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
Ֆոնդի անվանում՝ «ԳԼՈՔԱԼ ՓՐՈՖԻՔՍ ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ ՖՈՆԴ» ոչ հրապարակային մասնագիտացված չտարատեսականացված բաց պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային մասնագիտացված չտարատեսականացված բաց պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
 
«ՀՈՎԱՐԴ ՓՐՈՓԸՐԹԻ ԴԻՎԵԼՈՓՄԵՆԹ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
Ֆոնդի անվանում՝ «ՀՈՎԱՐԴ ՓՐՈՓԸՐԹԻ ԴԻՎԵԼՈՓՄԵՆԹ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային փակ պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
 
«ՀՈՎԱՐԴ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
Ֆոնդի անվանում՝ «ՀՈՎԱՐԴ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային փակ պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
  
 
«Լիմիթլես» ոչ հրապարակային պայմանագրային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ
 
Ֆոնդի անվանում՝ «Լիմիթլես» ոչ հրապարակային պայմանագրային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային պայմանագրային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ
 
  
«ՍԵՐԱՖԻՄ ՎԵՆՉՈՒՐՍ» ՓԲԸ հաստատուն կապիտալով ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդ
 
Ֆոնդի անվանում՝ «ՍԵՐԱՖԻՄ ՎԵՆՉՈՒՐՍ» ՓԲԸ հաստատուն կապիտալով ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային հաստատուն կապիտալով  կորպորատիվ փակ մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդ
 
 
«Սպրինտ պայմանագրային ոչ հրապարակային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ»
 
Ֆոնդի անվանում՝ «Ինվեսթմենթ Քոմիթի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Սպրինտ պայմանագրային ոչ հրապարակային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ»:
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային մասնագիտացված միջակայքային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
 
«Գրոութ ֆոնդ»
 
Ֆոնդի անվանում՝ «ԳՐՈՈՒԹ ՖՈՆԴ»
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային, բաց, պայմանագրային ստանդարտ ներդրումային ֆոնդ
 
 
«Սմարտ Ինվեստմենտս Ֆոնդ»
 
Ֆոնդի անվանում՝ «ՍՄԱՐՏ ԻՆՎԵՍՏՄԵՆՏՍ ՖՈՆԴ»
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային, բաց, պայմանագրային ստանդարտ ներդրումային ֆոնդ
 
 
«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ «Արարատ Թեքնոլոջի ԿԱՄ-Փի Ֆանդ I»
 
Ֆոնդի անվանում՝ «Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ «Արարատ Թեքնոլոջի ԿԱՄ-Փի Ֆանդ I» ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային մասնագիտացված միջակայքային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
 
«Ֆինռայս» ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
Ֆոնդի անվանում՝ «Ֆինռայս ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ»
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային, պայմանագրային, ստանդարտ ներդրումային ֆոնդ
 
 
«ԳՐԵՅՐՈՈՒԶ  ՓՐՈՓԸՐԹԻԶ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդ
 
Ֆոնդի անվանում՝ «ԳՐԵՅՐՈՈՒԶ ՓՐՈՓԸՐԹԻԶ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային պայմանագրային փակ մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդ
 
 
«ԳՐԵՅՐՈՈՒԶ  ՄԵԴ»  փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդ
 
Ֆոնդի անվանում՝ «ԳՐԵՅՐՈՈՒԶ ՄԵԴ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի տեսակը՝ ոչ հրապարակային պայմանագրային փակ մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդ
 
 
«Հայասա Ինվեսթմենթս» ՍՊԸ «Ապրիկո» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
Ֆոնդի անվանում՝ «Հայասա Ինվեսթմենթս» ՍՊԸ «Ապրիկո» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ 
Ֆոնդի տեսակը՝ Փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
«ԴԱՅՄԵՆՇՆ ԱԲՍԸԼՈՒԹ»  ոչ հրապարակային, մասնագիտացված (լրացուցիչ ռիսկով), չտարատեսականացված, բաց, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
Ֆոնդի անվանում՝ «ԴԱՅՄԵՆՇՆ ԱԲՍԸԼՈՒԹ» ոչ հրապարակային, մասնագիտացված,չտարատեսականացված, բաց,պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի տեսակը՝  Ոչ հրապարակային, մասնագիտացված (լրացուցիչ ռիսկով), չտարատեսականացված, բաց, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
 
 
«Նյու Ստոկ» ՓԲԸ  «Ջեներալ Ինվեստմենթս» ոչ հրապարակային պայմանագրային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ
 
Ֆոնդի անվանում՝ «Նյու Ստոկ» ՓԲԸ  «Ջեներալ Ինվեստմենթս» ոչ հրապարակային պայմանագրային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի տեսակը՝  Ոչ հրապարակային պայմանագրային միջակայքային ներդրումային ֆոնդ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next