Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջABC Finance
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վիճակագրական հետազոտություններ

Գործարար ակտիվության եւ գործարար միջավայրի ցուցանիշ

 
 
 
 
Գործարար ակտիվության ցուցանիշը (ԳԱՑ 2013թ-ի չորրորդ եռամսյակում կազմել է 50.1, ինչը բարձր է կայունության միջակայքից՝ պահպանելով բոլոր ոլորտներում առկա լավատեսական տրամադրվածությունը: Ակտիվության ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է առևտրի ոլորտում՝ 52.8՝ շարունակելով պահպանվել կայունության միջակայքից բարձր մակարդակում: Ակտիվության ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է շինարարության ոլորտում՝ 46.7, ինչը, սակայն, գտնվում է կայունության միջակայքում: Արդյունաբերության և ծառայությունների ոլորտներում ևս, չնայած արձանագրված աճի տեմպի դանդաղմանը, ցուցանիշների արժեքները գտնվում են կայունության միջակայքից բարձր մակարդակի վրա:
 
 
  Գործարար ակտիվության ցուցանիշի դինամիկան
 
2011/4
2012/1
2012/2
2012/3
 
2012/4
2013/1
 
2013/2
 
2013/3
 
2013/4
Արդյունաբերություն
61.4
60.3
 63.7
 54.0
57.2 60.9 60.8 56.2 52.8
Շինարարություն
43.1
59.6
55.1
53.1
56.5 58.2 56.1 53.3 49.2
Առեւտուր
50.9
59.2
59.9
57.1
63.4 59.7 58.0 56.5 51.1
Ծառայություններ
65.6
59.9
65.4
52.8
72.5 58.8 56.2 53.6 46.7
ԳԱՑ
55.6
59.8
60.3
54.2
62.1 59.5 57.9 54.9 50.1
 
  
Գործարար միջավայրի ցուցանիշը (ԳՄՑ) 2013թ-ի չորրորդ եռամսյակում կազմել է 50.9, որը վկայում է գործարարների կողմից գործարար միջավայրի վերաբերյալ կայուն տրա­մադրվա­ծության մասին: Գործարար միջավայրի ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է արդյունաբերության ոլորտում (52.5), իսկ ամենացածր ցուցանիշը` առևտրի ոլորտում, ինչը, սակայն, գտնվում է կայունության միջակայքում: Շինարարության և ծառայությունների ոլորտներում ևս, չնայած արձանագրված աճի տեմպի դանդաղմանը, ցուցանիշների արժեքները գտնվում են կայունության միջակայքում:
  
 Գործարար միջավայրի ցուցանիշի դինամիկան 
 
2011/4
2012/1
2012/2
 
2012/3
 
2012/4 
 
2013/1
 
2013/2
 
2013/3
 
2013/4
Արդյունաբերություն
 54.3
52.1
53.3
53.4
53.5
54.5 55.8 56.2 52.5
Շինարարություն
 49.1
49.8
46.6
51.3
46.2
51.3 49.9 51.9 50.5
Առեւտուր
46.5
50.5
51.1
49.1
48.2
54.3 54.7 51.9 48.3
Ծառայություններ
 55.0
53.3
64.5
47.7
53.9
60.9 53.8 55.0 51.7
ԳՄՑ
 51.5
51.5
53.9
50.5
50.7
55.2 53.6 53.9 50.9
 
                                                          Գործարար ակտիվությունն ըստ տնտեսության ոլորտերի
 


 
Գործարար միջավայրն ըստ տնտեսության ոլորտների
 

 
Գործարար ակտիվության և գործարար միջավայրի ցուցանիշների դինամիկան
 
 
 
  
 
 
Ցուցանիշների հաշվարկն իրականացվում է պատասխանների փաստացի և սպասման արժեքների միջինացման միջոցով:
Գործարար ակտիվության փաստացի արժեքը հաշվարկվել է թողարկման ծավալների ընթացիկ, իսկ սպասման արժեքը` գալիք եռամսյակում թողարկման ծավալների, արտադրանքի կամ ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկի և պաշարների վերաբերյալ կազմակերպությունների սպասումների սեզոնային հարթեցված պատասխանների հիման վրա:
Գործարար միջավայրի փաստացի արժեքը հաշվարկվել է ընկերության տնտեսական վիճակը ընթացիկ, իսկ սպասման արժեքը գալիք եռամսյակում ընկերության տնտեսական վիճակի վերաբերյալ կազմակերպությունների սպասումների սեզոնային հարթեցված պատասխանների հիման վրա:
Ցուցանիշների հաշվարկման համար տրվող հարցերը ունեն պատասխանների հետևյալ տարբերակները. աճ, անփոփոխ մակարդակ, նվազում: Պատասխանների հիման վրա հաշվարկվում է յուրաքանչյուր տարբերակի տեսակարար կշիռը պատասխանների ընդհանուր քանակում, այնուհետև դրական պատասխանների տեսակարար կշռին գումարվում է չեզոք պատասխանների կշռի կեսը` ստանալով պատասխանների արժեքները: Արժեքները տատանվում են [0, 100] միջակայքում: 0 արժեքը խոսում է այն մասին, որ բոլոր ռեսպոնդենտները նշել են նվազում, 100 արժեքը` աճ, իսկ 50 արժեքը` կայուն վիճակ (աճ և նվազում ակնկալող հարցվողների քանակը հավասար է): Որպես կայունության միջակայք ընդունել ենք արժեքի տատանումը 45-ից մինչև 55-ը:
 
 
 
 
Գործարար ակտիվության և գործարար միջավայրի ցուցանիշների ժամանակային շարքեր
 

 

 
 
 
Արխիվ
Ընտրել տարեթիվը`
Search

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next