Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վիճակագրական հետազոտություններ

Տնտեսական ակտիվության և գործարար միջավայրի ինդեքսներ

 
 
Ընդհանուր տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ վերլուծություններ և հիմնավոր դատողություններ կատարելու տեսանկյունից ՀՀ կենտրոնական բանկը 2005 թվականի սկզբից ձեռնամուխ է եղել ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների հարցումների անցկացմանը և Տնտեսական ակտիվության ու  Գործարար միջավայրի ինդեքսների հաշվարկմանն ու հրապարակմանը:
Հարցման ընթացքում ստացված տեղեկատվությունը թույլ է տալիս վերլուծել ոչ միայն ներկա իրավիճակը, այլև որոշակի կանխատեսումներ իրականացնել տնտեսվարող սուբյեկտների ապագա գործունեության վերաբերյալ:
Գործարար միջավայրի ինդեքսը (ԳՄԻ) հաշվարկվում է ռիսկերի և ընդհանուր տնտեսական վիճակի փոփոխությունների վերաբերյալ կազմակերպությունների գնահատականների միջինացման միջոցով, տնտեսական ակտիվության ինդեքսը (ՏԱԻ)` թողարկման ծավալների, արտադրանքի կամ ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկի և պաշարների վերաբերյալ կազմակերպությունների սպասումների միջինացման միջոցով:
 
 
 
Գործարար միջավայրի ցուցանիշը (ԳՄՑ) 2014թ-ի չորրորդ եռամսյակում կազմել է 51.8, ինչը, թեև իր նախորդ եռամսյակի մակարդակից ցածր է 0.8 կետով, սակայն դեռևս գտնվում է կայունության միջակայքի սահմաններում՝ պահպանելով գրեթե բոլոր ոլորտներում առկա լավատեսական տրամադրվածությունը:
Գործարար միջավայրի ցուցանիշի մակարդակը հիմնականում ձևավորվել է առևտրի և արդյունաբերության ոլորտները բնութագրող հաշվեկշիռների համապատասխանաբար 2.8 և 11.4 կետով նվազման և ծառայությունների ոլորտի հաշվեկռի 9.6 կետով ավելացման արդյունքում: Գործարար միջավայրի մի փոքր (0.5 կետ) բարելավում է գրանցվել նաև շինարարության ոլորտում, սակայն վերջինիս հաշվեկշիռը դեռևս գտնվում է կայունության միջակայքից ներքև:
 
 
 
Գործարար միջավայրի ցուցանիշի դինամիկան
 


Գործարար միջավայրն ըստ տնտեսության ոլորտների

 

 

 

        Գործարար միջավայրի ցուցանիշի դինամիկան 2006-2014թթ.


Ցուցանիշի հաշվարկն իրականացվում է պատասխանների փաստացի և սպասման արժեքների միջինացման միջոցով:
Գործարար միջավայրի փաստացի արժեքը հաշվարկվել է թողարկման ծավալների, ընկերության տնտեսական վիճակի, աշխատողների թվաքանակի ընթացիկ, իսկ սպասման արժեքը` գալիք եռամսյակում թողարկման ծավալների, ընկերության տնտեսական վիճակի, արտադրանքի կամ ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկի և պաշարների վերաբերյալ կազմակերպությունների սպասումների սեզոնային հարթեցված պատասխանների հիման վրա:
Ցուցանիշի հաշվարկման համար տրվող հարցերը ունեն պատասխանների հետևյալ տարբերակները. աճ, անփոփոխ մակարդակ, նվազում: Պատասխանների հիման վրա հաշվարկվում է յուրաքանչյուր տարբերակի տեսակարար կշիռը պատասխանների ընդհանուր քանակում, այնուհետև դրական պատասխանների տեսակարար կշռին գումարվում է չեզոք պատասխանների կշռի կեսը` ստանալով պատասխանների արժեքները: Արժեքները տատանվում են [0, 100] միջակայքում: 0 արժեքը խոսում է այն մասին, որ բոլոր ռեսպոնդենտները նշել են նվազում, 100 արժեքը` աճ, իսկ 50 արժեքը` կայուն վիճակ (աճ և նվազում ակնկալող հարցվողների քանակը հավասար է): Որպես կայունության միջակայք ընդունել ենք արժեքի տատանումը 45-ից մինչև 55-ը:
  
 
#By Year#:
Search

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next