Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վիճակագրական հետազոտություններ

Տնտեսական ակտիվության և գործարար միջավայրի ինդեքսներ

 
 
Ընդհանուր տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ վերլուծություններ և հիմնավոր դատողություններ կատարելու տեսանկյունից ՀՀ կենտրոնական բանկը 2005 թվականի սկզբից ձեռնամուխ է եղել ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների հարցումների անցկացմանը և Տնտեսական ակտիվության ու  Գործարար միջավայրի ինդեքսների հաշվարկմանն ու հրապարակմանը:
Հարցման ընթացքում ստացված տեղեկատվությունը թույլ է տալիս վերլուծել ոչ միայն ներկա իրավիճակը, այլև որոշակի կանխատեսումներ իրականացնել տնտեսվարող սուբյեկտների ապագա գործունեության վերաբերյալ:
Գործարար միջավայրի ինդեքսը (ԳՄԻ) հաշվարկվում է ռիսկերի և ընդհանուր տնտեսական վիճակի փոփոխությունների վերաբերյալ կազմակերպությունների գնահատականների միջինացման միջոցով, տնտեսական ակտիվության ինդեքսը (ՏԱԻ)` թողարկման ծավալների, արտադրանքի կամ ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկի և պաշարների վերաբերյալ կազմակերպությունների սպասումների միջինացման միջոցով:
 
 
Գործարար միջավայրի ցուցանիշը (ԳՄՑ) 2015թ-ի առաջին եռամսյակում կազմել է 50.5, ինչը իր նախորդ եռամսյակի մակարդակից բարձր է 1.6 կետով, իսկ նախորդ տարվա նույն եռամսյակի համեմատ՝ ցածր 5.1 կետով:
Այս եռամսյակ ԳՄՑ մակարդակի աճը հիմնականում պայմանավորված է ծառայությունների, շինարարության և առևտրի ոլորտների հաշվեկշիռների համապատասխանաբար 3.2, 2.8 և 2.1 կետով բարելավմամբ, ինչպես նաև  արդյունաբերության ոլորտում գրանցված 1.5 կետով նվազմամբ: Արդյունքում ԳՄՑ-ն  շարունակում է գտնվել կայունության միջակայքի մեջ:
 
 Գործարար միջավայրի ցուցանիշի դինամիկան
 
2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1
Արդյունաբերություն 58.5 63.5 54.5 58.0 59.9 60.6 55.9 53.0 56.8 57.8 57.7 55.0 53.5
Շինարարություն 48.4 42.2 43.9 42.4 42.0 46.0 47.8 49.3 52.0 45.8 43.4 38.6 41.4​
Առևտուր 59.0 60.0 57.8​ 64.0 59.4 58.0 57.0 52.0 57.5 60.5 58.2 48.8​ 50.9
Ծառայություններ 53.2 64.3 47.7 54.3 60.7 53.6 55.1 52.2 55.5​ 60.7​ 53.0 50.1 53.3
ԳՄՑ 55.1 58.5​ 51.3​ 55.1 56.3 55.1 54.2 51.8 55.6​ 56.7 53.6 48.9​ 50.5​
 


Գործարար միջավայրն ըստ տնտեսության ոլորտների

 
Գործարար միջավայրի ցուցանիշի դինամիկան 2006-2015թթ.Գործարար միջավայրի արժեքը հաշվարկվել է արդյունաբերությունում՝ թողարկման ընթացիկ և սպասվող ծավալների ու պաշարների վերաբերյալ կազմակերպությունների սպասումների, շինարարությունում՝ ընկերության ներկա տնտեսական վիճակի և աշխատողների ընթացիկ թվաքանակի, առևտրում՝ թողարկման ընթացիկ և սպասվող ծավալների և արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկի, ծառայություններում՝ ընկերության ներկա ու սպասվող տնտեսական վիճակի փոփոխությանը վերաբերվող հարցերի պատասխանների սեզոնային հարթեցված մակարդակների հիման վրա:
Ցուցանիշի հաշվարկման համար տրվող հարցերը ունեն պատասխանների հետևյալ տարբերակները. աճ, անփոփոխ մակարդակ, նվազում: Պատասխանների հիման վրա հաշվարկվում է յուրաքանչյուր տարբերակի տեսակարար կշիռը պատասխանների ընդհանուր քանակում, այնուհետև դրական պատասխանների տեսակարար կշռին գումարվում է չեզոք պատասխանների կշռի կեսը` ստանալով պատասխանների արժեքները: Արժեքները տատանվում են [0, 100] միջակայքում: 0 արժեքը խոսում է այն մասին, որ բոլոր ռեսպոնդենտները նշել են նվազում, 100 արժեքը` աճ, իսկ 50 արժեքը` կայուն վիճակ (աճ և նվազում ակնկալող հարցվողների քանակը հավասար է): Որպես կայունության միջակայք ընդունել ենք արժեքի տատանումը 45-ից մինչև 55-ը:
 
#By Year#:
Search

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next