Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջABC Finance
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վիճակագրական հետազոտություններ

Սպառողների վստահության ցուցանիշ

 
 
 
Սպառողների վստահության ցուցանիշը 2013թ. չորրորդ եռամսյակում
 
 
 
Սպառողների վստահության ցուցանիշը (ՍՎՑ) 2013թ. չորրորդ եռամսյակում կազմել է 40.9:
 
Ընթացիկ պայմանների ցուցանիշը արդեն երեք եռամսյակ անփոփոխ է՝ գրանցելով արժեքի շուրջ 35 մակարդակը: Այս եռամսյակ շուրջ երեք տոկոսային կետով աճել են ընդհանուր տնտեսության վիճակի վերաբերյալ տնային տնտեսությունների գնահատականները: Ընթացիկ պայմանները բնութագրող մյուս երկու ցուցանիշները՝ ընթացիկ եռամսյակում խոշոր գնումներ կատարելու փաստը և ֆինանսական վիճակի փաստացի փոփոխությունը նվազում են արձանագրել, որի արդյունքում էլ ընթացիկ պայմանների ընդհանուր ցուցանիշը մնացել է անփոփոխ:
 
Ապագա պայմանների ցուցանիշը կազմել է 47.2՝ շարունակելով գտնվել կայունության միջակայքում:
Խոշոր գնումներ կատարելու սպասումները, ինչպես նաև զբաղվածության փոփոխության սպասումները նույնպես շարունակում են գտնվել կայունության միջակայքում: Ապագա պայմանները նկարագրող բոլոր ցուցանիշներից հիմնական նվազումը գրանցվել է ֆինանսական վիճակի փոփոխության սպասումների գծով (շուրջ 3 տոկոսային կետ):
  
 
ՍՎՑ բաղադրատարրեր
 
2011թ.
IVեռ.
 
2012թ.
I եռ.
 
2012թ.
II եռ.
 
 
2012թ.
III եռ.
 
 
2012թ.
IV եռ.
 
 
2013թ.
Iեռ.
 
 
2013թ.
II եռ.
 
 
2013թ.
III եռ.
 
 
2013թ.
IV եռ.
Սպառողների վստահություն
44.2
47.2
47.9
46.5
44.3
44.0 43.9 41.9 40.9
Ընթացիկ պայմաններ
39.8
41.1
41.8
40.6
39.4
33.9 34.4 34.5 34.5
Ընթացիկ եռամսյակում խոշոր գնումներ կատարելու փաստը` նախորդ եռամսյակի համեմատ
51.9
57.1
50.0
53.8
50.2
47.7 50.4 54.3 53.2
Ֆինանսական վիճակի փոփոխությունը՝ նախորդ եռամսյակի նկատմամբ
40.8
38.3
45.0
43.1
41.4
31.5 30.8 33.0 31.2
ՀՀ ընդհանուր տնտեսության վիճակի վերաբերյալ տնային տնտեսությունների գնահատականները
26.7
27.9
30.3
24.8
26.5
22.5 22.1 16.2  19.0
Ապագա սպասումներ
48.6
53.2
54.0
52.3
49.3
54.1 53.4 49.3 47.2
Գալիք եռամսյակում խոշոր գնումներ կատարելու ակնկալիքը` ընթացիկ եռամսյակի համեմատ
53.8
  50.7 
 54.1
54.4
57.4
54.9 58.9 53.8  52.6
Ֆինանսական վիճակի փոփոխության սպասումները գալիք եռամսյակում 
43.1
53.5
54.3
49.7
42.2
52.7 50.5 42.7 39.4
Տնային տնտեսության զբաղվածության փոփոխության սպասումները գալիք եռամսյակում
49.0
55.4
53.5
52.9
48.2
54.7 50.8 51.5 49.8
 
 
 
 
 
 
* Սպառողների վստահության ցուցանիշի հաշվարկը. Սպառողների վստահության ցուցանիշն (ՍՎՑ) իրենից ներկայացնում է դիֆուզիոն ինդեքս, որը հաշվարկվում է որպես սպառողներին տրված վեց հարցերի պատասխանների հիման վրա հաշվարկված դիֆուզիոն ինդեքսների միջին թվաբանական մեծություն:
Ընթացիկ պայմանների ցուցանիշն իրենից ներկայացնում է դիֆուզիոն ինդեքս, որը  հաշվարկվում է որպես ընթացիկ պայմաններին վերաբերող հարցերի արժեքների միջին թվաբանական մեծություն, իսկ ապագա սպասումների ցուցանիշն իրենից ներկայացնում է դիֆուզիոն ինդեքս՝ հաշվարկված  որպես ապագային վերաբերող հարցերի  արժեքների միջին թվաբանական մեծություն:
Յուրաքանչյուր հարցի համար հաշվարկվում է պատասխանների արժեք (դիֆուզիոն ինդեքս), որը հաշվարկվում է որպես դրական պատասխանների տեսակարար կշռի և չեզոք պատասխանների տեսակարար կշռի կեսի գումար:   Բոլոր հարցերի համար հաշվարկված դիֆուզիոն ինդեքսները, նախքան ՍՎՑ հաշվարկում ներառվելը, սեզոնայնորեն հարթեցվում են:
 
Դիֆուզիոն ինդեքսները տատանվում են [0, 100] միջակայքում: Դիֆուզիոն ինդեքսի 0 արժեքը խոսում է այն մասին, որ բոլոր ռեսպոնդենտները նշել են նվազում, 100 արժեքը` աճ, իսկ 50 արժեքը` կայուն վիճակ (աճ և նվազում ակնկալող հարցվողների քանակը հավասար է), իսկ արժեքների 45-ից 55 միջակայքը՝ կայունության միջակայք:
  
        
 
 
Սպառողների վստահության ցուցանիշի ժամանակային շարքեր
Արխիվ 
Ընտրել տարեթիվը`
Search

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next