Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database
Financial Institution Licensing Electronically
Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վիճակագրական հետազոտություններ

Սպառողների վստահության ցուցանիշ

 
 
 
Սպառողների վստահության ցուցանիշը 2015թ. երկրորդ եռամսյակում
 
Սպառողների վստահության ցուցանիշը գրանցել է 41.2 արժեք` վերադառնալով 2014թ. չորրորդ եռամսյակի մակարդակին:
  
Ընթացիկ պայմանների ցուցանիշն աճել է 0.6 տոկոսային կետով, ընդ որում, աճը պայմանավորվել է խոշոր գնումներ կատարելու փաստի ցուցանիշի 1.1 և տնային տնտեսությունների ֆինանսական վիճակի փաստացի փոփոխության ցուցանիշի 1.2 տոկոսային կետ աճերով: Ընդհանուր տնտեսության վիճակի վերաբերյալ գնահատականների ցուցանիշը նվազել է 0.8 տոկոսային կետով:
 
Ապագա պայմանները նկարագրող ցուցանիշը նվազել է 0.8 տոկոսային կետով` պայմանավորված գալիք եռամսյակում խոշոր գնումներ կատարելու ակնկալիքի և ֆինանսական վիճակի փոփոխության սպասումների ցուցանիշների աննշան նվազումներով: Մյուս կողմից, աճ է արձանագրվել գալիք եռամսյակում զբաղվածության սպասումների ցուցանիշի գծով:
  
 
ՍՎՑ բաղադրատարրեր
 
2013թ.
II եռ.
 
2013թ.
III եռ.
 
 
2013թ.
IV եռ.
 
 
2014թ.
I եռ.
 
 
2014.
II եռ.
 
 
2014թ.
III եռ.
 
 
2014թ.
IV եռ.
 
 
2015թ.
I եռ.
 
 
2015թ.
II եռ.
ՍՎՑ
43.0
41.1
42.0
41.2
41.7 44.2 41.2 41.4 41.2
Ընթացիկ պայմաններ
34.1
33.0
34.1
32.1
33.0 34.5 30.6 32.3 32.9
Ընթացիկ եռամսյակում խոշոր գնումներ կատարելու փաստը` նախորդ եռամսյակի համեմատ
50.5
51.7
53.0
51.5
52.3 50.5 50.0 51.3​ 52.4
Ֆինանսական վիճակի փոփոխությունը՝ նախորդ եռամսյակի նկատմամբ
30.4
30.6
30.6
29.1
32.3​ 34.4 28.5​ 30.9​ 32.1
ՀՀ ընդհանուր տնտեսության վիճակի վերաբերյալ տնային տնտեսությունների գնահատականները
21.3
16.6
18.6
15.8
14.3​ 18.7 13.3 14.9 14.1
Ապագա սպասումներ
52.0
49.2
49.9
50.3
50.4 53.8 51.7 50.4 49.6
Գալիք եռամսյակում խոշոր գնումներ կատարելու ակնկալիքը` ընթացիկ եռամսյակի համեմատ
57.4
 54.0
52.5
54.8
55.4 58.4 55.5 55.2 54.2
Ֆինանսական վիճակի փոփոխության սպասումները գալիք եռամսյակում 
48.1
42.7
45.0
44.3
43.0 48.8 44.1 43.7 42.2
Տնային տնտեսության զբաղվածության փոփոխության սպասումները գալիք եռամսյակում
50.5
50.8
52.1
52.0
52.9 54.2 55.5​ 52.2 52.5
 
 
 
    
* Սպառողների վստահության ցուցանիշի հաշվարկը. Սպառողների վստահության ցուցանիշն (ՍՎՑ) իրենից ներկայացնում է դիֆուզիոն ինդեքս, որը հաշվարկվում է որպես սպառողներին տրված վեց հարցերի պատասխանների հիման վրա հաշվարկված դիֆուզիոն ինդեքսների միջին թվաբանական մեծություն:
       Ընթացիկ պայմանների ցուցանիշն իրենից ներկայացնում է դիֆուզիոն ինդեքս, որը  հաշվարկվում է որպես ընթացիկ պայմաններին վերաբերող հարցերի արժեքների միջին թվաբանական մեծություն, իսկ ապագա սպասումների ցուցանիշն իրենից ներկայացնում է դիֆուզիոն ինդեքս՝ հաշվարկված  որպես ապագային վերաբերող հարցերի  արժեքների միջին թվաբանական մեծություն:
       Յուրաքանչյուր հարցի համար հաշվարկվում է պատասխանների արժեք (դիֆուզիոն ինդեքս), որը հաշվարկվում է որպես դրական պատասխանների տեսակարար կշռի և չեզոք պատասխանների տեսակարար կշռի կեսի գումար:   Բոլոր հարցերի համար հաշվարկված դիֆուզիոն ինդեքսները, նախքան ՍՎՑ հաշվարկում ներառվելը, սեզոնայնորեն հարթեցվում են:
 
Դիֆուզիոն ինդեքսները տատանվում են [0, 100] միջակայքում: Դիֆուզիոն ինդեքսի 0 արժեքը խոսում է այն մասին, որ բոլոր ռեսպոնդենտները նշել են նվազում, 100 արժեքը` աճ, իսկ 50 արժեքը` կայուն վիճակ (աճ և նվազում ակնկալող հարցվողների քանակը հավասար է), իսկ արժեքների 45-ից 55 միջակայքը՝ կայունության միջակայք:
 
2015թ. երկրորդ եռամսյակի հարցման մեջ ընդգրկվել է 1803 տնային տնտեսություն` Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններից և ՀՀ բոլոր մարզերի քաղաքներից: Ընտրանքը կատարվել է ըստ քվոտաների` յուրաքանչյուր մարզի քաղաքային բնակչության թվաքանակին և սեռատարիքային կառուցվածքին համապատասխան: Հարցումն իրականացվել է հունիս ամսվա ընթացքում:
 
    
         
        
 
 
Արխիվ 
Ընտրել տարեթիվը`
Search

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Next