Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ

Վճարահաշվարկային ծառայություններ

Կանոնակարգեր

 1. Կանոնակարգ 16/1 «Էլեկտրոնային փող թողարկելու թույլտվության տրամադրման, կասեցման և դադարեցման կարգն ու պայմանները, Էլեկտրոնային փող թողարկողներին ներկայացվող պահանջները»
 2. Կանոնակարգ 16/2 «Էլեկտրոնային փողերի թողարկման և սպասարկման շրջանառության կարգն ու պայմանները, էլեկտրոնային փողերով գործարքների իրականացմանը ներկայացվող պահանջները»
 3. Կանոնակարգ 17/01 «Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզավորումը, մասնաճյուղերի հաշվառումը, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորումը, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրին ներկայացվող տեխնիկական հագեցվածության, տարածքային, ծրագրային, անվտանգության պահանջները, ինչպես նաեւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզիաների գրանցամատյանի ձեւը, վարման կարգը, դրանում ներառվող տեղեկությունները»  - հավելված
 4. Կանոնակարգ 17/02 «Վճարահաշվարկային կազմակերպություների գործունեության կարգավորումը, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների համար սահմանվող տնեսական նորմատիվները, դրանց հաշվարկման կարգը» 
 5. Կանոնակարգ 17/03 «Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների ֆինանսական եւ այլ հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը եւ հրապարակումը»
 6. Կանոնակարգ 17/09 «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վճարահաշվարկային կազմակերպություններում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները»
 7. Կանոնակարգ 18 «Հայաստանյան վճարահաշվարկային համակարգերի ստեղծման և գործունեության իրականացման համար թույլտվության տրամադրումը»
 8. Կանոնակարգ 19 «Արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգերում մասնակցելու թույլտվության տրամադրումը, արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգի գործունեության կանոններում և ներկայացված փաստաթղթերում կենտրոնական բանկին տեղեկացման ենթակա փոփոխությունների ցանկը և համակարգը բնութագրող չափանիշները, գրանցամատյանի վարման կարգը»
 9. Կանոնակարգ 19.1 «Դրամական միջոցների փոխանցման հայաստանյան եւ արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգերի համագործակցության կարգ»​
 10. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի վճարահաշվարկային կամ տեղեկատվական համակարգերի մասնակիցների կոդավորման կառուցվածքը, ինչպես նաև հաճախորդների հաշվեհամարների կառուցվածքը սահմանելու մասին» կարգը
 11. «Ավտոմատ ինքնասպասարկող սարքերի տեղադրման, շահագործման եւ դրանց միջոցով ֆինանսական գործառնությունների իրականացման վերաբերյալ կարգ»
 12. «Արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգում մասնակցության հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունում ֆինանսական համակարգի կայունությունը և (կամ) իրացվելիությունը և (կամ) վճարունակությունը վտանգելու մասին» ուղեցույց
 13. Վճարահաշվարկային համակարգ վճարահաշվարկային փաստաթղթերի մուտքագրման և անվերադարձելիության պահի սահմանման մասին
 14. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վճարային քարտերի թողարկման, սպասարկման և տարածման, ինչպես նաև վճարային քարտերով գործառնությունների իրականցման կարգ»
 15. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չեկերի թողարկման, սպասարկման և շրջանառության մասին» կարգը
 16. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դրամական փոխանցումների կատարման առավելագույն ժամկետների վերաբերյալ կարգը»
 17. Հայաստանի Հանրապետությունում միջոցների փոխանցումն ուղղակի դեբետագրման եղանակով իրականացնելու կարգ
 18. «Վճարային հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ձեռնարկ 
 19. Հայաստանի Հանրապետությունում պարբերաբար վճարումների հանձնարարականով փոխանցումների իրականացման կարգ
 20. «Դրամական (փողային) փոխանցումներ իրականացնող կազմակերպությունների կողմից վճարահաշվարկային ծառայությունների հաշվառման կարգ»
 21. «Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերն ու դրանց լրացման կարգը»​
 22. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վճարային քարտերի միջոցով բանկոմատներից կանխիկ միջոցների ստացման կանոն սահմանելու մասին  
 23. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում հարկային մարմնում հաշվառված հարկ վճարողների համար հաշիվների բացման, ինչպես նաև փակման դեպքերում հարկային մարմնին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության տրամադրման վերաբերյալ կարգը»
 24. «Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման նվազագույն պահանջների սահմանման վերաբերյալ» կարգ
 25. «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանները եվ դրանց լրացման կանոնները» հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2004 թվականի մայիսի 20-ի թիվ 131-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2014 թվականի նոյեմբերի 4-ի թիվ 300-ն, 2015 թվականի հունվարի 13-ի թիվ 2-ն, 2000 թվականի փետրվարի 1-ի թիվ 18 և 2000 թվականի ապրիլի 25-ի թիվ 97 որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին​​
 26. «Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության Ճանապարհային ոստիկանության վարչական տույժերի, տուգանքների հաշվառման տեղեկատվական համակարգից տվյալներ ստանալու և վճարումների կատարման համար այդ տվյալները պարտադիր ստուգելու մասին կարգը և պայմանները»
 27. «Բանկային հաշիվներին առկա դրամական միջոցների արգելադրման էլեկտրոնային համակարգի գործողության կարգը և պայմանները»
 28. ՀՀ պետական պարտատոմսերի պահառության գործունեության կարգ
 29. ՀՀ պետական պարտատոմսերի գրավի հետ կապված գործառնությունների իրականացման կարգ
 30. Պետական արժեթղթերի հաշվառման եվ հաշվարկների համակարգում կիրառվող հաշվեհամարների կոդավորման կարգ
 31. ՀՀ պետական պարտատոմսերի երկրորդային շուկայում շրջանառության կարգ
 32. Պետական պարտատոմսերով գործառնություններում կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների մասին կարգ
 33.   
 34. Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզավորման ուղեցույց ​
Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next