Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ

Վարկային գործունեություն

Կանոնակարգեր

 1. Կանոնակարգ 13 «Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության եվ թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման եվ որակավորման կարգերը» 
 2. Կանոնակարգ14 «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպություններիգործունեության տնտեսական նորմատիվները»​
 3. Կանոնակարգ 15 «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» 
 4. Կանոնակարգ 8/01 «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ»
 5. Կանոնակարգ 8/03 «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» 
 6. Կանոնակարգ 8/04 «Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ» - Հավելված​
 7. Կանոնակարգ 8/05 «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները»
 8. Կանոնակարգ 8/06 «Բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների կողմից երաշխավորների հետ գործարար վարվելակերպի կանոնների կիրարկման եղանակների և ընթացակարգերի  պահանջներ»
 9. Կանոնակարգ 9/03 «Վարկային բյուրոների կողմից հրապարակվող եւ Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների ձեւերը, ներկայացման կարգը, պայմանները և ժամկետները»
 10. Կանոնակարգ 11/01 «Արտարժույթի առուվաճառքի և արտարժույթի առուվաճառքի սակարկությունների ընթացքում գնային չարաշահումների արգելումը, գնային չարաշահումների ազդակները և Կենտրոնական բանկին գնային չարաշահումների մասին տեղեկացման կարգը»
 11. Կանոնակարգ 20  «Ֆինանսական կազմակերպությունների ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի նախագահի և անդամների, ժամանակավոր ադմինիստրացիայի ղեկավարի, լուծարային կառավարչի և հիփոթեքային կառավարչի որակավորման պահանջները, լուծարային հանձնաժողովի, ժամանակավոր ադմինիստրացիայի և լուծարային կառավարչի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, պարբերականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի և լուծարային կառավարչի կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը, հրապարակման կարգը և ձևը, անվճարունակ ֆինանսական»
 12. Կանոնակարգ 20/01 «Ֆինանսական խմբերի ճանաչման և ֆինանսական խումբ որակումը դադարեցնելու, ֆինանսական խմբերի կազմում փոփոխությունների կատարման, ֆինանսական խմբերի պատասխանատու անձանց նշանակման կարգը, ֆինանսական խմբերի տեսակները»
 13. Կանոնակարգ 20/02 «Ֆինանսական խմբերի տնտեսական նորմատիվների սահմանաչափերը, հաշվարկման կարգը, հաշվարկին մասնակցող տարրերի կազմը և հաշվարկման պարբերականությունը»
 14. Կանոնակարգ 20/03 «Ֆինանսական խմբերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները և դրանց ներկայացման հաճախականությունը»
 15. Կանոնակարգ 20/04 «Ֆինանսական խմբերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանները»
 16. Կանոնակարգ 21 «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպություններում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները»
 17. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական  պարտքերի դասակարգման եւ հնարավոր կորուստների պահուստների ձեւավորման կարգ
 18. «Վարկային կազմակերպությունների հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման ցուցումները»
 19. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվող ֆինանսական կազմակերպությունների ֆիրմային անվանումների գրանցման հայտին ներկայացվող պահանջների, հայտի հետ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկի, ինչպես նաև հայտի քննարկման ու ֆիրմային անվանումների և դրա փոփոխությունների գրանցման կարգ
 20. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման կարգ
 21. Մասնագիտացված անձանց կողմից հաճախորդներին տրամադրվող արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունները հավաստիացնող փաստաթղթերի տրամադրման կարգ
 22. ՀՀ տարածքում գործող  բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի եւ ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը եւ ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպություններիեւ ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի եւ ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի կիրառման հրահանգը ​​  
 23. Վարկային կազմակերպությունների լիցենզավորման ուղեցույց​
 24. Վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու մասնագիտական համապատասխանության ստուգման քննության տեստե​րի ցանկ (​19.08.2022թ.)​
 25. Վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու մասնագիտական համապատասխանության ստուգման քննության տեստե​​րի ցանկ (ուժի մեջ է 24.03.2023թ.​)​ 

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next