Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ
Visitors Center
Legislation and Policy Database

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վիճակագրական հրապարակումներ

Հրապարակումների ժամանակացույց

 
Վիճակագրական տվյալների հրապարակման ժամանակացույց

Ցուցանիշ Պարբերականություն Հրապարակում ՀՀ ԿԲ տնային էջում *
Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրություն
Դրամավարկային ցուցանիշներ
ՀՀ ԿԲ ամփոփ հաշվեկշռային ցուցանիշներ օրական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող աշխատանքային օրը
ՀՀ ԿԲ ամփոփ հաշվեկշռային ցուցանիշներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող աշխատանքային օրը
ՀՀ ավանդային կազմակերպությունների ամփոփ ցուցանիշներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-րդ օրը
Փողի ագրեգատներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-րդ օրը
Վարկեր և ավանդներ
Առևտրային բանկերի կողմից ներգրավված ավանդներն ըստ հատվածների ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-րդ օրը
Առևտրային բանկերի կողմից տրամադրված  վարկերն  ըստ հատվածների ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-րդ օրը
Առևտրային բանկերի կողմից տրամադրված վարկերն ըստ ոլորտների ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-րդ օրը
Ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքներ
Ֆինանսական շուկայում ՀՀ ԿԲ գործառնությունների տոկոսադրույքներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-րդ օրը
Ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-րդ օրը
Բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-րդ օրը
Առևտրային բանկերի կողմից ներգրավված ավանդների տոկոսադրույքներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-րդ օրը
Առևտրային բանկերի կողմից տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-րդ օրը
Առաջնային շուկայում պետական պարտատոմսերի եկամտաբերություն ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-րդ օրը
ՀՀ Ֆինանսական համակարգ
Բանկեր
ՀՀ բանկային համակարգի հիմնական հաշվեկշռային ցուցանիշներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-րդ օրը
ՀՀ բանկային համակարգի կապիտալի համարժեքության և իրացվելիության նորմատիվներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-րդ օրը
ՀՀ բանկային համակարգի ակտիվներ/ՀՆԱ և վարկեր/ՀՆԱ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-րդ օրը
Վարկային կազմակերպություններ
ՀՀ վարկային կազմակերպությունների հիմնական հաշվեկշռային ցուցանիշներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-րդ օրը
Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձիք
Ներդրումային ընկերությունների հիմնական ցուցանիշները ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-րդ օրը
Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց շրջանառության ծավալները ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-րդ օրը
Արտաքին հատվածի վիճակագրություն
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռ եռամսյակային Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող երրորդ ամսվա վերջին աշխատանքային օր
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռ տարեկան Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող երրորդ ամսվա վերջին աշխատանքային օր
ՀՀ բանկերի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով արտերկրից մուտք եղած և ՀՀ-ից ֆիզիկական անձանց կողմից արտերկիր կատարված դրամական փոխանցումներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օր
ՀՀ բանկերի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով արտերկրից մուտք եղած և ՀՀ-ից ֆիզիկական անձանց կողմից արտերկիր կատարված դրամական փոխանցումներ տարեկան Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օր
ՀՀ միջազգային պահուստների կառուցվածքը ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 7-րդ օր
Դրամի նկատմամբ որոշ արժույթների միջին ամսական փոխարժեքներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 5-րդ աշխատանքային օր
Դրամի նկատմամբ որոշ արժույթների միջին տարեկան փոխարժեքներ տարեկան Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 5-րդ աշխատանքային օր
Իրական և անվանական արդյունավետ ամսական փոխարժեքներ ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող երկրորդ ամսվա 5-րդ աշխատանքային օր
Իրական և անվանական արդյունավետ եռամսյակային փոխարժեքներ եռամսյակային Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող երկրորդ ամսվա 5-րդ աշխատանքային օր
Իրական և անվանական արդյունավետ տարեկան փոխարժեքներ տարեկան Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող երկրորդ ամսվա 5-րդ աշխատանքային օր
Իրական հատվածի վիճակագրություն
Համախառն ներքին արդյունք
Արտադրական եղանակով հաշվարկված ՀՆԱ-ի բաղադրատարրերը (ընթացիկ և 2005թ. միջին տարեկան գներով) եռամսյակային Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող չորրորդ ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը
Արտադրական եղանակով հաշվարկված ՀՆԱ-ի բաղադրատարրերը (ընթացիկ և 2005թ. միջին տարեկան գներով) տարեկան Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող չորրորդ ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը
Եկամուտների օգտագործման եղանակով  հաշվարկված ՀՆԱ-ի բաղադրատարրերը (ընթացիկ և 2005թ. միջին տարեկան գներով) եռամսյակային Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող չորրորդ ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը
Եկամուտների օգտագործման եղանակով հաշվարկված ՀՆԱ-ի բաղադրատարրերը (ընթացիկ և 2005թ. միջին տարեկան գներով) տարեկան Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող չորրորդ ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը
Եկամուտների ձևավորման   եղանակով   հաշվարկված ՀՆԱ-ի բաղադրատարրերը (ընթացիկ գներով) տարեկան ԱՎԾ կողմից հրապարակումից հինգ աշխատանքային օրերի ընթացքում
Գնաճ
Սպառողական գների ինդեքսը (նախորդ   ամասվա  նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա և 2005թ. բազայի նկատմամբ) ամսական ԱՎԾ կողմից հրապարակումից 3 աշխատանքային օրերի ընթացքում
Բնականոն գնաճը (նախորդ  ամսվա և  նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա  նկատմամբ) ամսական Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 13-րդ օրը
 
* Եթե հրապարակման օրը ոչ աշխատանքային օր է, ապա ցուցանիշը հրապարակվում է նշված օրվան նախորդող աշխատանքային օրը:


Վիճակագրական պարբերականների հրապարակման ժամանակացույց

Պարբերականներ Պարբերականություն Հրապարակում
ՀՀ ԿԲ տնային էջում
ՀՀ ԿԲ տեղեկագիր (դրամավարկային ամփոփագիր) ամսական Մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող երկրորդ ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը
«2017 թվականից դադարեցվել է «ՀՀ կենտրոնական բանկի տարեկան վիճակագրական տեղեկագիր» պարբերականի հրապարակումը: Դրանում ներառվող տեղեկատվությունը հասանելի կլինի «ՀՀ կենտրոնական բանկի տեղեկագիր» ամսական պարբերականում, ինչպես նաև ՀՀ ԿԲ կայքի «Վիճակագրություն» բաժնի համապատասխան ենթաբաժիններում:»


Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next