Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Գլխավոր էջ

Ինչպես SOAP-ի միջոցով ստանալ փոխարժեքները Փոխարժեքի ստացում

Ճիշտ տառատեսակի պատկերման համար բեռնավորեք Arian AMU.ttf

Նորություններ


Իսահակ Իսահակյանի անվան կրթաթոշակի վերաբերյալ Վերադարձ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 
ՀՀ կենտրոնական բանկը հայտարարում է մրցույթ Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման, մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետների, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի «Տնտեսագիտության մագիստրոս» ծրագրի և Արցախի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի բարձր առաջադիմությամբ ուսանողներին
ԻՍԱՀԱԿ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ
անվան կրթաթոշակ նշանակելու համար
 
Մրցույթին կարող են մասնակցել բակալավրիատի III, IV կուրսերի և մագիստրատուրայի I և II կուրսերի բարձր առաջադիմությամբ ուսանողներ:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 12-ը Կենտրոնական բանկի գլխավոր քարտուղարության անձնակազմի կառավարման վարչություն ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.
 1. դիմումի ձև (տեղադրված է Կենտրոնական բանկի կայքում` www.cba.am),
 2.  տեղեկանք բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից առաջադիմության միջին որակական գնահատականի վերաբերյալ (սկսած ուսումնառության առաջին տարվանից),
 3. դիպլոմի, դիպլոմի միջուկի պատճենը (առկայության դեպքում),
 4. մեկ գունավոր լուսանկար:
 
Մրցույթին դիմած ուսանողները վերլուծական/հետազոտական նյութը (ոչ ավելի, քան 15-20 տպագիր էջ) պետք է ներկայացնեն մինչև նոյեմբերի 30-ը:
 
Վերլուծական/հետազոտական նյութի թեմաներ.
 
 • Ֆինանսական համակարգի մրցակցության գնահատումը ՀՀ-ում
 • Գնային կոշտությունների համապարփակ վերլուծություն ըստ ապրանքային խմբերի ՀՀ օրինակով
 • Եկամտաբերության կորերի արձագանքը իրականացված դրամավարկային քաղաքականությանը ՀՀ-ում
 • ՀՀ ԿԲ գործունեության արդյունավետության բարելավումն առցանց տվյալների օգտագործման միջոցով
 • Մակրոպրուդենցիալ քաղաքականությունը դոլարիզացված տնտեսություններում
 • Big data-ն և AI-ը որպես վիճակագրական տեղեկատվության ստացման և մշակման նոր հնարավորություններ, դրանց հետ կապված մարտահրավերները և ներդրման հնարավոր ուղիները ԿԲ-երում
 • Բաղադրյալ ցուցանիշները որպես կյանքի որակը բնութագրող ցուցանիշներ
 • Ուղղակի ներդրումների ճյուղային կառուցվածքի ձևավորման հիմքում ընկած գործոնները ՀՀ-ում
 • Դոլարիզացիայի վիճակագրական չափման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
 
 
 
Հետազոտական/վերլուծական աշխատանքի նկատմամբ պահանջներ
 
Հետազոտական/վերլուծական աշխատանքի կառուցվածք.
 • Տիտղոսաթերթ
 • Բովանդակություն
 • Նախաբան
 • Հիմնական մաս
 • Եզրակացություն և առաջարկություններ
 • Գրականության ցանկ
 
Տիտղոսաթերթի վրա, որն աշխատանքի առաջին էջն է, անհրաժեշտ է նշել ուսանողի անունը, ազգանունը, ԲՈՒՀ-ը, հետազոտական/վերլուծական աշխատանքի թեման:
Բովանդակությունում նշվում են բոլոր բաժիններն ու ենթաբաժինները, դրանց զբաղեցրած էջերն՝ ըստ հերթականության:
Նախաբանը պետք է ծառայի երկու նպատակի: Նախ, այն պետք է ծանոթացնի ընթերցողին թեմային: Երկրորդ, դրանում պետք է սահմանվի հետազոտության/վերլուծության հարցը, խնդիրը կամ թեզիսը:
Հիմնական մասում, որը հետազոտական աշխատանքի գլխավոր մասն է, անհրաժեշտ է զարգացնել թեզիսը՝ պատճառներով, բացատրություններով, օրինակներով և փաստերով, միաժամանակ նշելով, թե հետազոտական/վերլուծական ինչ մեթոդներ և/կամ գործիքներ են կիրառվել հետազոտողի կողմից:
Եզրակացությունում պետք է ամփոփվի աշխատանքը և տրվի պատասխան հետազոտական/վերլուծական աշխատանքի հարցին կամ խնդրին:
Աշխատանքն անհրաժեշտ է գրել A4 ձևաչափի էջի վրա, 12 տառաչափով:
Արգելվում է գրագողությունը և այլ անձի կողմից կատարված աշխատանքը որպես Ձեր կողմից կատարված ներկայացնելը:
 
 
Հանձնաժողովի կողմից լավագույն ճանաչված ուսանողներին 6 ամիս ժամկետով կհատկացվի
Իսահակ Իսահակյանի անվան կրթաթոշակ (ամսական 50 000 դրամ)
 • Դիմումի ձեւ
 
 
 
 
Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել
(010)592634 հեռախոսահամարով
Անձնակազմի կառավարման վարչություն
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ hrm@cba.am
 

Previous

Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք

Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ

Արմենիան Քարդ

Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո

ACRA Վարկային Բյուրո

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն

Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ

Բնակարան երիտա- սարդներին

Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Next